ΧΑΡΑΞΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι

*Υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

SHORT-TERM IMPERATIVES: «Βραχυπρόθεσμες [επιτακτικές] ανάγκες», οι οποίες δεν πρέπει να αναστέλλουν τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και να διακόπτουν τη «συνέχεια» (continuity)  του αμυντικού σχεδιασμού

Η δομή των ΕΔ είναι αποτελεσματική μόνο στο βαθμό, στον οποίο είναι σύμφωνη/συμβατή με το schema  ότι η πολιτική πρέπει να χαράσσεται με βάση στρατηγικά δεδομένα

Δυο επίπεδα
1. Force Planning Level
2. Strategy and Policy Level

Απαιτείται συμβατότητα μεταξύ των δύο επιπέδων

Παράμετροι Αμυντικού και Στρατηγικού Σχεδιασμού- Defence and Strategic Planning Parameters, highlights

Teaching material

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι Το εξελικτικό πλαίσιο χάραξης – Defence Policy I

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι
Το εξελικτικό πλαίσιο χάραξης
Key words: defence studies, defence communities, threats, common perceptions of threats, doctrinal uniformity, defence policy

https://www.academia.edu/44641870/%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%99_%CE%A4%CE%BF_%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82

Στρατηγική Επικοινωνία – Strategic Communication

https://www.academia.edu/44587183/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_Strategic_Communication

CENTRAL ORGANIZATIONS OF DEFENCE

https://www.academia.edu/44523165/CENTRAL_ORGANIZATIONS_OF_DEFENCE

*More at

https://independent.academia.edu/GeorgeVoskopoulos

CRISIS MANAGEMENT

GEORGE VOSKOPOULOS

CRISIS MANAGEMENT

Crisis management = Short term reaction (Yes) but we have to manage(survive) the crisis in the short term to be able to analyze it and find itsfundamental causes later on (in the long term).Crisis prevention is preferable but much more difficult. Decision-makersmay fail to understand the opponents’ dilemma. This could, undercircumstances, lead to a miscalculation > conflict

https://www.researchgate.net/publication/345759679_CRISIS_MANAGEMENT

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΜΥΝΑΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΜΥΝΑΣ – Defence Equation P = O + C όπου Ρ = Planning/Προγραμματισμός-Σχεδιασμός, Ο Organisation / Οργάνωση, C = Capabilities/Ικανότητες.

https://www.researchgate.net/publication/345627568_E_EXISOSE_AMYNAS_-_Defence_Equation_P_O_C_opou_R_PlanningProgrammatismos-Schediasmos_O_Organisation_Organose_C_CapabilitiesIkanotetes

Εικόνα

Στρατιωτική Θεωρία και Αμυντικός Σχεδιασμός

https://www.academia.edu/40139146/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

Κοινοτική Νομοθεσία και Αμυντικές Προμήθειες – The EU and Defence Procurement (research project)

Γ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ – G. VOSKOPOULOS

https://www.academia.edu/39142566/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82