ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Φεβρουαρίου 2021

για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241

“Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών («Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»), συμπεριλαμβανομένων των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Επιπλέον των μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού θα πρέπει να δημιουργήσουν επίσης ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Η ανάκαμψη και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω της στήριξης μέτρων που αφορούν τομείς πολιτικής ευρωπαϊκής σημασίας, διαρθρωμένους σε έξι πυλώνες («οι έξι πυλώνες»), και συγκεκριμένα: πράσινη μετάβαση· ψηφιακός μετασχηματισμός· έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με οικονομική συνοχή, απασχόληση, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά 

Συνεπώς, οι βιώσιμες και ευνοϊκές για την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες των οικονομιών και οι οποίες ενισχύουν την ανθεκτικότητα, αυξάνουν την παραγωγικότητα και οδηγούν σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών θα είναι απαραίτητες για να επανέλθουν οι εν λόγω οικονομίες σε ομαλή πορεία και για τη μείωση των ανισοτήτων και των αποκλίσεων στην Ένωση.

Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Η μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού θα πρέπει να λάβει τη μορφή ειδικής συνεισφοράς της Ένωσης, η οποία θα καθοριστεί βάσει μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που θα υπολογίζεται για κάθε κράτος μέλος και θα λαμβάνει υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η καταβολή της οποίας θα γίνεται με βάση την επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ορόσημα και τους στόχους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί διαδικασία υποβολής σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη, καθώς και για το περιεχόμενό τους. Προκειμένου να διασφαλιστούν η οικειοποίηση σε εθνικό επίπεδο και η εστίαση σε συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνει κάθε κράτος μέλος και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος.

Τα δάνεια που υποστηρίζουν την υλοποίηση εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να χορηγούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και θα πρέπει να χορηγούνται με διάρκειες ληκτότητας που αντικατοπτρίζουν τον πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των εν λόγω δαπανών.

Το αίτημα δανειακής στήριξης θα πρέπει να αιτιολογείται από τις μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες που συνδέονται με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η αποδέσμευση κεφαλαίων στο πλαίσιο του μηχανισμού εξαρτάται από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων από τα κράτη μέλη, όπως καθορίζονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αφότου η αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο. 

Για να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα καταβολής δύο φορές ετησίως. Οι καταβολές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ζητούν τη γνώμη των εθνικών τους συμβουλίων παραγωγικότητας και των ανεξάρτητων δημοσιονομικών ιδρυμάτων τους σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επικύρωσης στοιχείων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους”